Mi parolaĉas

[:youtube: w8xvOLinseI]

Becky / Keep it simple Esperanto

Mia angla triki-jutuba kanalo

Ravelry

esperanto ĉapelo

Comments powered by Disqus